Добавка за спиране на теч на радиатори 1 l. GRANIT - 320320005

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ / Техническа химия - масла, спрейове, смазки и др. / Добавка за спиране на теч на радиатори 1 l. GRANIT - 320320005
SKU: 103754
8,16 €
Price in euro excl. VAT

Добавка за спиране на теч на радиатори 1 l. GRANIT - 320320005

Secures cooling circuit and combustion chamber against leaks, permanent sealing of hairline cracks and leaks, prevents seals from sweating and prevents coolant loss. Areas of application: For sweating head seals, leaking hose connections and hairline cracks in the radiator, cylinder head or engine block. Application: • Open heating valve • Engine should be at operating temperature. Shake can and pour contents into cooling circuit while the engine is running • Add coolant • After filling allow the engine to run for at least 10 minutes longer or carry out a test drive • Check coolant level, air freedom and tightness of the system • Sufficient for 33l coolant • Mixing ratio max. 1:100. Compatible with antifreeze and coolants • Also suitable for closed cooling systems • Neutral towards rubber, plastics, light and non-ferrous metals • Radiator sealant may not be used when there are filters in the cooling system.

Осигурява охладителния кръг и горивната камера срещу течове, трайно запечатване на пукнатини и течове, предпазва уплътненията от протичане и предотвратява загубата на охлаждаща течност.

Области на приложение: За сълзящи уплътнения на цилиндрова глава, течащи връзки на маркучи и пукнатини в радиатора, цилиндровата глава или блока на двигателя.

Начин на употреба: • Отворете капачката на радиатора • Двигателят трябва да е на работна температура. Разклатете кутията и изсипете съдържанието в охладителната верига, докато двигателят работи • Добавете охлаждаща течност • След пълнене оставете двигателя да работи поне 10 минути повече или направете пробно шофиране • Проверете нивото на охлаждащата течност, свободата на въздуха и херметичността на системата • Достатъчен за 33l охлаждаща течност • Съотношение на смесване макс. 1:100. Съвместим с антифриз и охлаждаща течност • Подходящ и за затворени охладителни системи • Неутрален спрямо каучук, пластмаси, леки и цветни метали • Уплътнителя за радиатор не може да се използва, когато има филтри в охладителната система.