Условия за ползване

Уеб сайтът www.expanziv.com и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от "Експанзив Агро" ЕООД, регистрирано по ф.д. № ........ на СГС, ЕИК/БУЛСТАТ ........ Домейнът "expanziv.com" е регистриран от "Експанзив Агро" ЕООД.

Авторски права. Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на "Експанзив Агро" ЕООД и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на "Експанзив Агро" ЕООД и/или на неговите партньори е забранено.

Ограничение на отговорността Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно "Експанзив Агро" ЕООД и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

Забранено използване Уеб сайтът не може да бъде използван за:

  • Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
  • Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на "Експанзив Агро" ЕООД, по каквато и да било друга причина
  • Създаване, проверка, актуализация или изменение на ваши собствени или на трети лица бази данни, досиета, указатели, списъци с клиенти, мейлинг-листове, списъци с електронни пощенски адреси и др. под., използвани за търговски цели
  • Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание, независимо дали се извършва механично или чрез автоматизирани средства (включително и без ограничение роботи (robots), паяци (spiders), скриптове (scripts), пълзачи (crawlers) и други автоматични средства)

Други. "Експанзив Агро" ЕООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие. "Експанзив Агро" ЕООД може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения. Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.